Ouderbetrokkenheid

De school vindt het van groot belang dat de communicatie tussen de ouders en de school goed is. De afgelopen planperiode (2011-2015) hebben wij in de oudercommunicatie grote stappen gemaakt. Zo versturen wij eens in de twee weken een digitale nieuwsbrief via een ouderportal en zorgen wij ervoor dat de website up to date is. Door het werken met een ouderportal (Mijn schoolinfo) is het eenvoudig en toegankelijk voor leerkrachten en ouders om op effectieve wijze met elkaar te communiceren.
Komend schooljaar (2015-2016) gaan wij werken met ‘ouderbetrokkenheid 3.0’ en wij onderschrijven de visie die het CPS heeft opgesteld ten aanzien van ouderbetrokkenheid.

Onze visie luidt dan ook:
Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: een betere wereld voor het kind/de leerling, de ouders en de school.

Om hier op juiste wijze vorm en inhoud aan te geven, zullen wij met ingang van
het schooljaar 2015-2016:
• Een nieuwjaarsreceptie per groep houden in de derde week van het schooljaar.
• Aan het begin van het schooljaar startgesprekken plannen met ouders, leerling en leerkracht.
• Stellen we met de ouders op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling een individueel gespreksarrangement op.
• Ouders daar waar mogelijk en gewenst inzetten als maatje voor andere ouders.

Ook start de school in het schooljaar 2015-2016 met een klankbordgroep bestaande uit ouders uit de verschillende bouwen (onder-, midden- en bovenbouw) en de directeur. Op deze wijze wil de school, daar waar mogelijk, adequaat inspelen op de behoeften van de ouders. Door samen in gesprek te gaan, hoort de school direct wat er zoal leeft bij de ouders.