Ondernemende Daltonschool

De Koningin Wilhelminaschool is een school voor ondernemend daltononderwijs. Vanuit een veilig pedagogisch klimaat werken wij aan de kerndoelen van het basisonderwijs waarbij wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften, de interesses en de competenties van de leerlingen. Wij willen dat de leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste mensen (fearless human being), die goed kunnen functioneren in de samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het werken en samen leven.

Ons motto is: loslaten waar kan en begeleiden waar nodig.

Hierbij gaan wij uit van de 5 kernwaarden van het daltononderwijs:

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Vrijheid is belangrijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te kunnen bewandelen. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof, de eisen die aan het werk gesteld worden, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolafspraken vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken.
Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en de mogelijkheden biedt. Vrijheid betekent echter niet dat alles zomaar kan en mag. Het is de taak van de leerkracht om iedere leerling structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Loslaten waar kan en begeleiden waar nodig!

Samenwerken
Een school is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolleiding op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Ook de Koningin Wilhelminaschool is een school waar we met en van elkaar leren. Doordat leerlingen samen met de leerkracht en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen.
Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop zij leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerling, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van de meerwaarde van de samenleving. Wij werken vanaf groep 1 met een maatjessysteem. Ieder kind heeft een (wisselend) maatje en met je maatje maak je een samenwerkopdracht. Tot en met groep 4 richt het samenwerken zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanaf groep 5 speelt ook de cognitieve ontwikkeling een rol bij het samenstellen van de maatjes.

Zelfstandigheid
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of een opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien dit nodig is. Leerlingen op de Koningin Wilhelminaschool werken zelfstandig aan een dag- of weektaak en de taken zijn passend bij het niveau van de leerling. Zo kunnen wij goed aansluiten bij de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Zelfstandig werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen en het motiveert de leerlingen om aan hun taak te werken.

Effectiviteit en doelmatigheid
Helen Parkhurst, de oprichtster en grondlegger van het daltononderwijs, wil met haar plan het schoolse leren doelmatiger maken. Effectiviteit en doelmatigheid zijn al vanaf het begin twee belangrijke begrippen geweest binnen het daltononderwijs. Ons daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, middelen en menskracht. Als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die zij in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, zal het onderwijs veel effectiever zijn dan het reguliere stilzit- en luisteronderwijs. Om hier op effectieve wijze handen en voeten aan te geven, werken wij sinds dit schooljaar met een nieuw ‘de hele dag is daltontijd’ planbord. De leerlingen hebben de gehele dag daltontijd om zelfstandig aan de weektaak te werken en zien wanneer zij bij welke instructie behoren aan te sluiten.

Reflectie
Reflecteren, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op een daltonschool essentieel. Op de Koningin Wilhelminaschool maken de leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd die zij nodig hebben om een opdracht uit te voeren. Na afloop reflecteren wij het proces met de leerlingen, was de inschatting juist en hoe zien we dit terug in het werk? Belangrijk bij reflecteren is dat er van werkervaringen geleerd wordt. Het kinderportfolio wat in schooljaar 2014-2015 in groep 1 gestart is, is hier een mooi onderdeel van.
Niet alleen de leerlingen maar ook de leerkrachten en de schoolleiding reflecteren op hun onderwijspraktijk en professioneel handelen. Het kritisch benaderen van onderwijskundige vernieuwingen en inzichten is bij ons vanzelfsprekend.

Daarnaast kiest de Koningin Wilhelminaschool voor de aanduiding ondernemend, omdat dit uiting geeft aan competenties als creativiteit, durven experimenteren, communiceren en doelen stellen. Precies die competenties waarop ook succesvolle ondernemers zich willen onderscheiden.
Ontwikkelen van eigen talent, of je nu verpleegkundige, wetenschapper of manager wilt worden. De school vult dit in door kinderen een grotere rol te geven in hun onderwijsproces. Daarbij ontwikkelt de leerkracht zich van kennisoverdrager tot begeleider. Het accent komt meer te liggen bij het je eigen maken van de leerstof en minder op het uitvoeren van een opdracht.


Kernwaardes Daltononderwijs; vrijheid en verantwoordelijkheid; Fearless Human Being; Koningin Wilhelminaschool.