Medezeggenschapsraad

De inspraak van ouders op het beleid van de school is in het kader van de Wet Medezeggenschap op scholen geregeld via een Medezeggenschapsraad (MR) en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De MR van de school beschikt, afhankelijk van het onderwerp, over een advies- of een instemmingsrecht. Ieder schooljaar verzorgt de MR een jaarverslag voor alle ouders. Het jaarverslag wordt naar alle ouders via Parro verstuurd en tevens is het jaarverslag te lezen op de website van de school.

De MR heeft destijds ingestemd met het reglement MR zoals door TWijs opgesteld en handelt naar dit reglement. Dit reglement van de MR kunt u bij de directeur en de MR-leden opvragen.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

  • Mike Kennedy (vader Josephine groep 1-2A)
  • Monique Verheij (moeder van Nora groep 5 en Feline groep 8)
  • Marga Rotteveel (moeder Pelle groep 5)

Personeelsgeleding:

  • Jantine Roekx, leerkracht groep 7
  • Sophie Schaapman, leerkracht groep 6

De MR beschikt over een eigen e-mailadres: mr@kws-overveen.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR is een overkoepelende raad voor alle scholen die aangesloten zijn bij de stichting TWijs. De GMR adviseert het bestuur en heeft advies- en instemmingsrecht over bepaalde voorstellen en voorgenomen besluiten van het bestuur die alle scholen aangaan. De MR over zaken die alleen een afzonderlijke school betreffen wordt uitgeoefend door de MR van de school zelf. De GMR richt zich dus alleen op bovenschools beleid dat betrekking heeft op de gezamenlijke scholen van TWijs.

Aan de GMR zijn commissies verbonden ter voorbereiding van de door de GMR te behandelen onderwerpen, waaronder advies- en instemmingsvragen van het bestuur. De commissies nemen geen bevoegdheden van de GMR als geheel over.

De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 ouders en 6 personeelsleden. Zij zijn als ouder of als personeelslid elk verbonden aan een van de scholen van TWijs. Zij vertegenwoordigen in de GMR echter niet het specifieke belang van hun school maar dat van álle TWijs-scholen. Wel onderhouden de leden elk contact met de MR van een of meerdere scholen, zodat zij goed weten wat er leeft en speelt op de scholen.

De leden van de MR van de KWS-koningin Wilhelminaschool Overveen.