Ouderbetrokkenheid

De Koningin Wilhelminaschool vindt het van groot belang dat de communicatie tussen de ouders en de school goed is. Eens in de twee weken versturen wij een digitale nieuwsbrief via een ouderportal en zorgen wij ervoor dat de website up-to-date is. Door het werken met een ouderportal (Parro) is het eenvoudig en toegankelijk voor leerkrachten en ouders om op effectieve wijze met elkaar te communiceren.

Daarnaast werken wij volgens onderstaande visie op Ouderbetrokkenheid van het CPS:

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: een betere wereld voor het kind/de leerling, de ouders en de school.

Wij geven hier vorm en inhoud aan door:

  • aan het begin van het schooljaar startgesprekken te plannen met ouders, leerling en leerkracht
  • we delen aan het begin van het schooljaar een informatiekaart uit met de belangrijkste leerdoelen en afspraken van het leerjaar
  • met ouders een individueel gespreksarrangement op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling te opstellen
  • momenten te plannen waarop kinderen met hun ouders het portfolio kunnen bekijken
  • ouders daar waar mogelijk en gewenst inzetten als maatje voor andere ouders

Tevens heeft de school een ouderpanel, bestaande uit ouders uit de verschillende groepen en de directie. Op deze wijze wil de school, daar waar mogelijk, adequaat inspelen op de behoeften van de ouders. Door samen in gesprek te gaan, hoort de school direct wat er zoal leeft bij de ouders.