Veilige school

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en vertrouwde omgeving is voor kinderen, leerkrachten en ouders. Om ervoor te zorgen dat er een veilig klimaat heerst op school, hebben wij onderstaande omgangsregels ingesteld:


Aan het begin van ieder schooljaar bespreken we met de kinderen deze omgangsregels. De kinderen maken daarnaast samen met de leerkracht klassenafspraken met betrekking tot sociale omgang met elkaar. De klassenregels en de schoolregels hangen zichtbaar in de klas en worden door alle kinderen en door de leerkracht ondertekend. Zowel de klassenregels als de schoolafspraken worden door iedere leerkracht op dezelfde wijze nageleefd. Wij zijn duidelijk over hoe wij met elkaar omgaan. Dit betreft niet alleen de omgang tussen kinderen onderling, maar ook tussen kinderen en leerkrachten, leerkrachten onderling en tussen ouders en leerkrachten.

Daarnaast werken wij op school met de methode “Kinderen en hun morele talenten”. Deze methode leert kinderen hun mening te vormen over sociale dilemma’s.

Iedereen wil dat de kinderen leven volgens algemeen maatschappelijk aanvaarde waarden en normen. Voordat een kind dat kan, moet het eerst weten welke waarden en normen dit zijn en hoe hiermee om te gaan. In elke situatie moet er gewikt en gewogen worden, rekening houdend met de situatie, jezelf en anderen. Kinderen moeten daarvoor moreel handelen. Ze moeten nadenken over waarden, welke rol die spelen, welke mogelijkheden zij zelf hebben en wat de consequenties zijn van hun keuzes. Een belangrijk onderdeel van deze methode is dat de kinderen ook vanuit een andere rol ervaren hoe een ander zich mogelijk voelt. Wat voelt een kind dat gepest wordt om zijn uiterlijk? Waarom pest een kind? Waarom komt iemand niet voor het gepeste kind op?

Tevens geven wij ieder schooljaar aan de kinderen van groep 6 een preventieve training van bureau OOK Pedagogisch. Wij hebben bewust gekozen om deze training, gericht op sociale vaardigheden en de groepsdynamiek, te geven aan de kinderen van groep 6. Naarmate de kinderen ouder worden, neemt de kans op pesten toe en verandert de groepsdynamiek. Door met elkaar te leren hoe je met elkaar om moet gaan, hoe je complimenten geeft aan elkaar en door de rollen in de groep bespreekbaar te maken, willen we pestgedrag voorkomen.

Tot slot besteedt onze methode voor levensbeschouwelijk onderwijs (Trefwoord) veel aandacht aan de omgangsnormen.

In het kader van de veilige school beschikt de school ook over een pestprotocol. Om pestgedrag vroegtijdig te kunnen signaleren is het erg belangrijk dat school en ouders nauw samenwerken. Aangezien pesten meestal plaatsvindt buiten het zicht van een volwassenen, willen wij u vragen of u altijd contact met de leerkracht wilt opnemen bij het vermoeden van eventueel pestgedrag. Ook als het niet uw eigen kind betreft, stellen wij het zeer op prijs als u ons informeert.

Klik hier voor het pestprococol

Klik hier voor het protocol informatievoorziening gescheiden ouders