medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De inspraak van ouders op het beleid van de school is in het kader van de Wet Medezeggenschap op scholen geregeld via een Medezeggenschapsraad en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad van de school beschikt, afhankelijk van het onderwerp, over een advies- of een instemmingsrecht. Ieder schooljaar verzorgt de MR  een jaarverslag voor alle ouders. Het jaarverslag wordt naar alle ouders per e-mail verstuurd en tevens is het jaarverslag te lezen op de website van de school.

De MR heeft destijds ingestemd met het reglement M.R zoals door Salomo opgesteld en handelt naar dit reglement. Dit reglement van de MR kunt u bij de directeur en de MR-leden opvragen.

De M.R. bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

  • Jolanda van Hee (moeder Julia groep 6 en Eline groep 3)
  • Tessa Bouw (moeder van Bente groep 6 en Ella groep 4)
  • Marga Rotteveel (moeder Pelle groep 5)

Personeelsgeleding:

  • Anje Wattel, intern begeleider
  • Annelies Prins, leerkracht groep 1-2A

De medezeggenschapraad beschikt over een eigen e-mailadres: mr@kws-overveen.nl 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende raad voor alle scholen die aangesloten zijn bij de stichting TWijs. De GMR adviseert het bestuur en heeft advies- en instemmingsrecht over bepaalde voorstellen en voorgenomen besluiten van het bestuur die alle scholen aangaan. De medezeggenschap over zaken die alleen een afzonderlijke school betreffen wordt uitgeoefend door de medezeggenschapsraad (MR) van de school zelf. De GMR richt zich dus alleen op bovenschools beleid dat betrekking heeft op de gezamenlijke scholen van TWijs.

Aan de GMR zijn commissies verbonden ter voorbereiding van de door de GMR te behandelen onderwerpen, waaronder advies- en instemmingsvragen van het bestuur. De commissies nemen geen bevoegdheden van de GMR als geheel over.

De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 ouders en 6 personeelsleden. Zij zijn als ouder of als personeelslid elk verbonden aan een van de scholen van Salomo. Zij vertegenwoordigen in de GMR echter niet het specifieke belang van hun school maar dat van álle  TWijs-scholen. Wel onderhouden de leden elk contact met de MR van een of meerdere scholen, zodat zij goed weten wat er leeft en speelt op de scholen.