Ondernemende DaltonschoolDe Koningin Wilhelminaschool is een ondernemende Daltonschool. Wij willen de kinderen hoogwaardig onderwijs bieden in een veilige en vertrouwde omgeving, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. Vertrouwen en veiligheid zijn voorwaarden om open te staan voor het cognitieve leren. De KWS gaat bij het leren uit van drie pijlers: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.


Verantwoordelijkheid
De school vindt het belangrijk kinderen de verantwoordelijkheid krijgen om keuzes te maken in hun taak en dat een deel van de verantwoordelijkheid van de leerkracht wordt gedelegeerd naar de leerling. Delegeren van de verantwoordelijkheid voor het leren naar de leerling toe betekent, dat we de leerlingen verantwoordelijk stellen voor het eindproduct en voor de wijze waarop het product tot stand is gekomen.

l1000153

Zelfstandigheid
Zelfstandig werken motiveert de leerlingen om actief met hun taak aan het werk te zijn. Wanneer leerlingen zelfstandig werken kunnen zij dit doen op hun eigen niveau. Daarnaast heeft de leerkracht op deze momenten meer tijd om leerlingen te helpen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. Zelfstandigheid van leerlingen betekent ook, dat kinderen zelf op zoek gaan naar oplossingsstrategieën, zelf problemen moeten oplossen en opdrachten moeten uitvoeren.

Op onze school wordt gewerkt met een weektaak of een dagtaak. In de weektaak/ dagtaak hebben de kinderen de keus om zelf te bepalen wanneer ze welk werk maken. Er staat in de weektaak/ dagtaak duidelijk aangegeven wanneer de instructie bij elk vak wordt gegeven.

Samenwerken
De school maakt onderscheid in twee soorten van samenwerken. Ten eerste is er het samenwerken op sociaal gebied. Dit is voornamelijk in de onderbouw aan de orde. Bij dit type samenwerken gaat het erom, dat iedereen met elkaar leert samenwerken. Communicatie is hierbij essentieel. Vanaf groep 3 richt het samenwerken zich naast het sociale aspect op de tweede vorm van samenwerken, namelijk samenwerken op cognitief gebied. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen die met elkaar samenwerken er beide van leren. Om het samenwerken structureel vorm te geven, werken wij in de onderbouw met het maatjessysteem en in de midden- en bovenbouw met teams.

Daarnaast kiest de KWS voor de aanduiding ondernemend, omdat wij uiting willen geven aan de competenties: creativiteit, durven experimenteren, communiceren en doelen stellen. Precies die competenties waardoor succesvolle ondernemers zich ook onderscheiden.

De ondernemersdag is hier een goed voorbeeld van. De kinderen bedenken per groep een activiteit, waarmee ze geld willen inzamelen voor een goed doel.
Ook het Kids in Bizz project voor de leerlingen van groep 8, is een voorbeeld van ondernemerschap. Met dit project leren kinderen wat het is om een onderneming te starten. Ze schrijven een ondernemersplan, solliciteren naar een baan en gaan ook daadwerkelijk producten verkopen, waarbij centraal staat wat het winstpercentage van elke onderneming is. De opbrengt gaat naar een zelf gekozen goed doel.

Fotoboek

Paas viering

Paas viering
Klik hier voor het fotoboek.